24.02.2024 - meniny má Matej

Pripravované tituly:

Balleková, Katarína - Smatana, Miloslav (eds.)
Zo studnice rodnej reči 3
Po vydaní dvoch dielov čitateľmi i odborníkmi oceneného knižného titulu Zo studnice rodnej reči (2005, 2014) sa dostáva do rúk čitateľov 3. časť tohto úspešného knižného súboru. Aktuálny počin je reprezentatívnym výberom z textov publikovaných najmä v rubrike Zo studnice rodnej reči v časopise Kultúra slova z obdobia rokov 2012 – 2021. Prezentované, tematicky usporiadané príspevky približujú vedecky spracovanú slovnú zásobu zaznamenanú najmä v archívnych fondoch kartoték Slovníka slovenských nárečí a Historického slovníka slovenského jazyka, ale i v databáze a kartotéke terénnych názvov, ktoré sú uložené v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. Publikácia predstavuje nový, nevyčerpateľný a rôznorodý materiál širokej vrstve záujemcov v čitateľsky atraktívnej podobe. Jednotlivé články reprezentujú aplikáciu teoretických poznatkov z oblasti výskumu bohato diferencovaných slovenských nárečí, ako aj aplikovanie poznatkov z dejín slovnej zásoby slovenčiny, čím zároveň sprítomňujú nielen nárečovú a historickú rôznorodosť národného jazyka, ale aj zvyky, kultúrne tradície i poznanie či dôvtip starších generácií. Čitateľom sa ponúkajú odpovede na aktuálne lexikálne otázky napr. pri nejasnostiach o rozšírení, vývine či význame príslušných slov, ktoré objasňujú zdanlivo zastreté jazykové súvislosti. Tretí diel knižnej série Zo studnice rodnej reči je doplnený o index nárečových výrazov, vybraných mien a názvov, čo umožňuje ľahšie identifikovať opisované (najmä lexikálne) javy a využiť ich v dialektologických, historickolingvistických aj ďalších výskumoch.

Bešina, Daniel

Spracovanie digitálnych 3D modelov v monumentológii
Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov a záujemcov o spracovanie trojrozmerných digitálnych pamiatok. Jej hlavným zámerom je poskytnúť teoretické princípy a praktické postupy v oblasti 3D modelovania pamiatkových objektov s využitím moderných počítačových technológií. Zameriava sa na implementáciu nových postupov do pamiatkového sektora a podporuje digitalizáciu a zachovanie kultúrneho dedičstva. Učebnica sa snaží inšpirovať a vzdelávať budúcich pracovníkov v pamiatkových úradoch, múzeách a iných inštitúciách, ktoré využívajú digitálne technológie pri digitalizácii a uchovávaní pamiatok a zbierok. Taktiež sa zaoberá digitalizáciou pamiatok a virtualizáciou, a poskytuje informácie o profesionálnych 3D programoch a ich použití. Cieľom je vytvoriť novú generáciu odborníkov, ktorí budú schopní efektívne a kvalitne pracovať s digitálnym kultúrnym dedičstvom.

Kušniráková, Ingrid - Macho, Peter (eds.)

Historické štúdie 57
Ročenka Historického ústavu SAV
Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode
od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko, 1780 – 1918)
Z obsahu:
GAUČÍK, Štefan: Redefinície a nové impulzy. Staré meštianstvo v Uhorsku
v historickom diskurze
MANNOVÁ, Elena: Spolky – meštianskosť – občianskosť. Na príklade
dobročinnosti a svojpomoci v Uhorsku v 19. storočí
MICHÁLEKOVÁ, Jana Magdaléna: Rodinné väzby členov municipálneho
výboru mesta Prešporok v období dualizmu
DEMMEL, József: Slováci a Maďari v nohaviciach a gatiach. Formovanie
meštianstva v dolnozemských slovenských mestách na prípade Sarvaša
MACHO, Peter: Rudolf Markovič, Elo Šándor a ich vzájomná reflexia
začiatkom 20. rokov 20. storočia

Králik, Ľubor

Dimenzie slovenskej etymológie
Vedecká monografia Dimenzie slovenskej etymológie prináša autorove etymologické interpretácie viac ako 60 výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka, starších období vývinu slovenčiny i slovenských nárečí. Skúmaná lexika (slová zachované v slovenčine z praslovanského obdobia, výrazy utvorené počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka, lexémy prevzaté z iných jazykov) sa etymologizuje v širších slovanských a stredoeurópskych súvislostiach; jej praktická analýza – majúca za cieľ dospieť ku komplexnej etymologickej charakteristike konkrétneho slova – zároveň názorne ilustruje rôznorodosť a pestrosť bádateľských postupov a metód využívaných v súčasnej etymologickej vede. Publikácia je určená záujemcom o etymologickú problematiku slovnej zásoby slovenského jazyka a o metodológiu etymologického výskumu z radov odbornej i širšej kultúrnej verejnosti.

Martinkovič, Marcel (ed.)
Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia
Kolektívna monografia sa z rôznych bádateľských perspektív zaoberá skúmaním vybraných ideových a filozofických presahov, ktoré ovplyvnili rozvoj slovenského filozofického a politického myslenia. Autori približujú problematiku skúmania národných filozofií v stredoeurópskom kontexte prostredníctvom dôrazu na prelínanie filozofických naratívov. Publikácia približuje spôsob, akým sa v rámci slovenského filozofického myslenia prejavovali európske filozofické iniciatívy. Témy, na ktoré sa autori monografie zamerali, spája hľadanie odpovedí na otázky vzťahu kultúry a politiky, význam humanizácie spoločenských inštitúcií a prekonávanie princípu etnického nacionalizmu. Ideovým svorníkom štúdií je charakterizácia filozoficko-politického prínosu vybraných mysliteľov, ktorí prostredníctvom zdôrazňovania princípu pluralizmu vniesli do národnej filozofie a kolektívnej identity Slovákov dôraz na obhajobu občianskych práv a hodnôt.

Blaškovič, Kristián

Environmentálna bezpečnosť - klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a medzinárodnoprávny rámec
Monografia sa venuje problematike environmentálnej bezpečnosti, v slovenskej vede doteraz málo preskúmanej, pričom ide o mimoriadne dôležitú tému s ďalekosiahlymi a vážnymi následkami. Cieľom monografie je prispieť do vedeckej debaty o tejto téme tak na poli spoločenských vied (predovšetkým bezpečnostných štúdií), ako aj medzinárodného práva. Preto bola koncipovaná ako multidisciplinárne dielo s holistickým prístupom. Tematicky je rozdelená do troch veľkých častí. V rámci prvej je v jednotlivých kapitolách venovaná pozornosť bezpečnostným aspektom klimatickej zmeny, ktoré sú predstavené na troch úrovniach – vplyvu na jednotlivca, na bezpečnosť štátov a nakoniec na medzinárodnú politiku. Druhá časť sa venuje medzinárodnoprávnej regulácii environmentálnej bezpečnosti. Predmetom skúmania sú nielen možnosti ochrany životného prostredia normami medzinárodného práva, ale aj to, ako degradácia životného prostredia pôsobí na tieto práva (napríklad ľudské) a ovplyvňuje ich rozvoj. Tretia časť monografie predstavuje Bezpečnostnú radu OSN ako centrálny orgán medzinárodného systému kolektívnej bezpečnosti a jej prístup k otázkam environmentálnej bezpečnosti, ako aj príčiny brániace jej aktívnejšiemu pôsobeniu.

Pekník, Miroslav a kol.
Matúš Dula – politik, právnik a národný činiteľ
Medzi najvýznamnejších slovenských politikov pred vznikom Česko-Slovenska patrí nesporne Matúš Dula. Dlhodobo pôsobil vo vedení Slovenskej národnej strany. Jeho činnosť mala však aj podstatne širší záber, keď sa v prospech slovenského národa angažoval i v hospodárskej a kultúrnej sfére. Ako advokát v politických procesoch zastupoval slovenských aj rumunských politikov. Matúš Dula svojím politickým myslením a konaním predstavuje viac ako polstoročie slovenskej politiky. Rozhodujúce obdobie jeho pôsobenia sa viaže k existencii Slovákov v habsburskej monarchii.
Po skončení volebnej pasivity (1884 – 1901) sa výrazným spôsobom podieľal na účasti Slovenskej národnej strany v uhorských parlamentných voľbách v roku 1901. Aj jeho zásluhou dosiahla slovenská politika neskôr, v roku 1906, svoje najlepšie volebné výsledky v Uhorsku. Pod jeho vedením sa v máji 1918 konala rozhodujúca neverejná štátoprávna porada slovenských politikov v Martine, v septembri 1918 v Budapešti stretnutie o utvorení Slovenskej národnej rady a 30. októbra 1918 v Martine zhromaždenie, ktoré prijalo Deklaráciu slovenského národa.
Vznik Česko-Slovenska sa stal vyvrcholením aktivít slovenskej politiky v Uhorsku a súčasne predstavuje aj vrchol politickej kariéry Matúša Dulu.

Michálek, Slavomír (ed.)
História zadnými dverami 6
Šiesty zväzok Histórie zadnými dverami je tu. A nájde sa v ňom kadečo. Od krásavice, longobardskej kráľovnej Theodolindy z prelomu 6. a 7. storočia, cez vraždy Přemyslovcov a Arpádovcov, až po prvú nositeľku Nobelovej ceny za mier. Prinášame čo-to aj o detskom alkoholizme v Uhorsku na začiatku 20. storočia. Zaujímavá je tiež fazuľová „story“, ktorá hovorí o tom, ako sa nedávno v Československu snažili vyriešiť nedostatočnú výživu kojencov v treťom svete. A ponúkame aj históriu Bratislavy/nahlas. Viac ako štyridsať príbehov a osudov naplnených šťastím a radosťou, ale aj smútkom, vojnami, závisťou i nenávisťou a intrigami. Tak ako to bolo (a je) bežné v dejinách (či dnes). Nazrieme tiež na rekonštrukciu Bratislavského hradu, do bývania v medzivojnovej Trnave či do politiky Bieleho domu na počiatku studenej vojny. Končíme, namiesto záveru, s perličkami z JRD. Jedna z nich je takáto:
Predseda telefonuje zootechnikovi:
„Chcípl nám vůl, máme koupit nového nebo počkat na tebe?“

Londák, Miroslav a kol.
Slovensko v obnovenom Československu a nástup komunizmu (1945 - 1960)
Publikácia je piatym zväzkom dlhodobého projektu Historického ústavu SAV – Dejiny Slovenska v 20. storočí. Publikácia je rozdelená na dve relevantné časti – prvá, s názvom Obmedzená demokracia (1945 - 1948), sa zaoberá prvým povojnovým obdobím. Československo sa po skončení 2. svetovej vojny ocitlo vo sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, čo malo determinujúci vplyv i na vývoj slovenskej spoločnosti. Druhá časť publikácie (s názvom Od februára 1948 do konca 50. rokov) mapuje obdobie, ktoré sa začalo štátnym prevratom v roku 1948 a nastolením monopolu moci komunistickej strany. Československo sa stalo pevnou súčasťou sovietskeho mocenského bloku a stalo sa jeho integrálnou súčasťou v konfrontácii medzi Východom a Západom. V priebehu niekoľkých mesiacov po prevrate sa vytvoril komunistický totalitný systém – v ňom síce existoval Národný front ako politická inštitúcia, no stal sa len fasádou na zakrytie fungovania komunistickej diktatúry.Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií