29.06.2022 - meniny má Peter, Pavol, Petra

  • Naše Kníhkupectvo VEDY na Štefánikovej 3 v Bratislave je opäť otvorené Pondelok až Piatok v rovnakom čase od 10:00 do 18:00 h


Posch, Martin a kolektív
Rok 1918 a potom... Slovenská spoločnosť na prahu novej éry
Vznik Československej republiky a s ním spojený zánik Rakúsko-Uhorska nepochybne patrí medzi zlomové momenty našich dejín. Zásadne ovplyvnil vývoj v celej strednej Európe a taktiež aj spoločnosť v slovenskej časti krajiny. Z ostrakizovanej časti populácie, ktorej jednotlivé elity často narážali na nemožnosť napr. pracovného postupu, sa stali súčasťou jednotného štátotvorného národa. Význam tejto udalosti si primárne uvedomujeme pri okrúhlych výročiach vzniku republiky, avšak často si neuvedomujeme rozsah zmien, ktoré sú spojené s touto udalosťou. Tie boli totiž, pri porovnaní s ostatnými udalosťami našich moderných dejín, bezpredmetné a zasiahli všetky časti spoločnosti. Rok 1918 patrí medzi tzv. osmičkové roky, pričom na rozdiel od väčšiny z nich predstavuje nielen prelomovú, ale aj pozitívnu udalosť. Napriek úspechu, ktorý vytvorenie republiky bezpochyby predstavovalo, sa jej podarilo v nezmenenej podobe vydržať necelých 20 rokov. Vývoj spätý s obdobím tzv. prvej republiky sa na trvalo zapísal do spoločenskej pamäti ako pozitívne obdobie. Toto spomínanie má často nekritickú podobu a do značnej miery ignoruje problematické témy týkajúce sa medzivojnového vývoja v spoločnosti. Publikácia, ktorú práve držíte v rukách, sa pokúša predstaviť celospoločenský vývoj po októbri 1918 a to, aký dosah pozitívny či negatívny, mali jednotlivé udalosti na celú slovenskú spoločnosť.Bystrzak, Magdalena – Csiba, Karol (eds.)
Zmena v praxi (limity – možnosti – spory).
Slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie

Afirmáciu kultúrnej zmeny v prvej polovici 20. storočia autori a autorky hodnotia a interpretujú „zdola“, na základe kritérií a postupov, ktoré určujú skúmané texty. Berú do úvahy najmä progresívny vektor slovenskej kultúrnej tradície a všímajú si množstvo odlišných a často aj protirečivých dobových predstáv o pohybe „vpred“. Z viacerých strán sa snažia nazrieť na slovenské modernizácie a uchopiť podoby modernizačného naratívu, pre ktorý často vágne definovaná „zmena“ bola ústredným pojmom s mobilizačným potenciálom. Publikácia Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) ponúka preto súbor čiastkových autorských interpretácií konfrontujúcich sa s tou istou široko koncipovanou otázkou: ako sa projekt modernej kultúry realizoval v slovenských podmienkach? A tiež: z akých umeleckých a ideových zdrojov čerpal? Bol napokon nástup modernosti naviazaný aj na modernizačné projekty, ktoré nielen v slovenskom prostredí vznikli skoršie? Je možné hľadať produktívne inonárodné analógie a vyhnúť sa izolovanému pohľadu na jednotlivé modernizačné gestá?Zouhar, Marián
Argument: nástroj myslenia a presviedčania
Argumentácia je dôležitá súčasť medziľudských interakcií. Stretávame sa s ňou v bežných rozhovoroch, v článkoch uverejnených na internete a v médiách, v politických debatách, ale aj v odborných diskusiách. Monografia prezentuje argumentáciu ako činnosť, ktorej primárnym cieľom je uvádzať dôvody v prospech pravdivosti informácií, no spravidla sa používa na ďalšie ciele. Zaoberá sa štruktúrou argumentov, ich rekonštrukciou a hodnotením, rozlíšeniu rôznych druhov argumentov a podmienok ich korektného používania. Osobitná pozornosť sa venuje chybám v argumentácii a zámernému zavádzajúcemu používaniu argumentov. Problematika argumentácie a argumentov je interdisciplinárnou oblasťou siahajúcou od teórie argumentácie a logiky po psychológiu a sociálnu antropológiu. Kniha akcentuje najmä perspektívu teórie argumentácie, no poukazuje aj na presahy do iných oblastí. Objasňovanie teoretických aspektov argumentácie sa v nej dopĺňa analýzou množstva príkladov reálnych argumentov.Hajnalová, Mária
Archeobotanika. Úvod do štúdia archeologických zvyškov rastlín
Využívanie rastlín človekom má dlhú históriu. Je úzko späté s vývojom spoločnosti a jej kultúrnymi tradíciami, so zmenami klímy a prírodného prostredia. Odhaľuje ju archeobotanika, odbor ktorý skúma rôzne typy zvyškov rastlín z archeologických lokalít.
Táto kniha stručne predstavuje jednotlivé smery archeobotaniky zamerané na skúmanie semien, driev, hľúz, vlákien, peľových a škrobových zŕn a fytolitov. Do väčšej hĺbky sa venuje postupom a metódam potrebným pre štúdium najčastejšie hodnotených nálezov – zuhoľnatených semien a driev (uhlíkov). Podrobne opisuje metódy od zberu vzoriek v teréne, postupov laboratórnej analýzy až po spôsoby vyhodnotenia a prezentácie výsledkov v publikáciách.
Primárne je to učebnica určená pre študentov archeológie a príručka pre terénnych archeológov a archeologických laborantov/technikov, no je písaná a zostavená tak, aby zaujala aj širšiu odbornú a laickú verejnosť.Mikuš, Peter – Mikušová, Veronika
Analytical Chemistry: Chemical Analysis
The textbook „Analytical Chemistry: Chemical Analysis“ provides students of pharmacy a consistent and sufficiently extensive theoretical and methodical knowledge basis as well as practical experimental skills for performing the identification and the quantification of substances based on their characteristic chemical reactions. The acquired theoretical knowledge and experimental skills will allow the use of group and selective chemical reactions to detect inorganic cations and anions in a sample; the use of procedure based on combining the steps of elemental analysis, solubility class testing, proof of functional groups and, in addition, measurement of selected characteristic parameters (melting temperature, boiling temperature, chromatographic retention), to identify organic molecules in a sample; and, finally, the use of gravimetric and volumetric (titration) analytical methods along with calculations from corresponding chemical reactions/equilibria (acid-base, complexing, redox, precipitation) to quantify targeted inorganic ions as well as organic molecules in a sample. The student will get not only the essential information about chemical analysis of model and pharmaceutical matrices under the real conditions of an analytical laboratory (along with basic rules and requirements of safety and protection at work), but also a demonstration of problem solving and interrelationships within the analyzed systems. Advantageously, this approach will lead to the development of analytical thinking of the student in general.Eliašová, Darina
Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka
Prírodné liečebné kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka sú prvým a zatiaľ jediným príkladom obnovy zaniknutých kúpeľov na Slovensku v nových spoločensko-ekonomických podmienkach. Hoci majú bohatú históriu, doteraz o nich nebola napísaná nijaká obsažná publikácia, no fragmentárne texty o prameňoch a kúpeľoch sa objavujú v archívnych zdrojoch, vo vedeckých, odborných a populárnych článkoch, ako aj vo farských a obecných kronikách. Kniha je súhrnom doteraz známych vedomostí o prírodných liečebných kúpeľoch Červený Kláštor – Smerdžonka od prehistórie až po súčasnosť. Chronologicky traktuje podstatné charakteristiky jednotlivých období vývoja kúpeľov v deviatich kapitolách, vrátane výskumu minerálnych vôd. Text sprevádzajú dobové fotografie, ktoré dokumentujú a osvetľujú tému, ako aj sledované fakty. Kniha má ambíciu prispieť do skupiny publikácií o prírodných liečebných kúpeľoch na Slovensku a zároveň rozšíriť poznatky o výnimočnom regióne cestovného ruchu v európskom kontexte.Luby, Štefan
Naša národná akadémia
Kniha približuje udalosti v dejinách Slovenskej akadémie vied od roku 1981, kedy sa autor zapojil do riadiacich procesov v Akadémii. Je obrazom rozbúrenej doby, v ktorej SAV obhajovala svoju existenciu a v priebehu štyroch desaťročí sa rekonštituovala v zmenených politických a ekonomických podmienkach. Na uvedenej časovej osi sa čitateľ oboznámi s liberalizáciou pomerov v SAV koncom 80. rokov 20. storočia, s transformáciou po roku 1990, zložitou cestou k zákonu o SAV z roku 2002, obnovou infraštruktúry a prechodom ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie, ktoré dnes stoja pred výzvou realizovať prednosti novej formy. Z prierezových tém sa autor venuje lustráciám po roku 1990, vstupu našej vedy do štruktúr Európskej únie, formovaniu Učenej spoločnosti Slovenska, a i. Dielo obsahuje prvú edíciu Guinnessovej knihy SAV, približuje vznik galérie predsedov SAV, je okienkom do spoločenského a hudobného života v Akadémii, ponúka zbierku výrokov osobností vedy, anekdoty z vedy a školstva a ďalšie naratívne žánre.Braxatoris, Martin
Tzv. Metodov Kánon na počesť svätého Dimitra Solúnskeho
Tzv. Metodov Kánon na počesť sv. Dimitra Solúnskeho vznikol zrejme v druhej polovici 9. storočia a zachoval sa v množstve odpisov z 11. – 14., výnimočne až z 15. storočia. Pamiatka vzbudzuje intenzívny záujem obzvlášť tým, že je svojím obsahom spätá s byzantskou misiou na Veľkej Morave a s jej bojom proti trojjazyčníkom. Kánonu sa venujú početné štúdie a monografie významných slavistov súčasnosti i minulosti, napriek tomu však zostáva otvorených množstvo fundamentálnych problémov, ktoré s ním súvisia. Predkladaná monografia sa zameriava predovšetkým na interpretáciu sporných miest kánonu a tiež na otázky autorstva, datovania a okolností jeho vzniku. Kniha spracúva relevantné textové a kontextové informácie, ktoré dávajú do nového svetla viacero zásadných literárnohistorických a textologických problémov. Obsahuje tiež kritický a čitateľský preklad kánonu, ktorý sprístupňuje jeho obsah širšej verejnosti.Zajac, Peter (ed.)
Poetika festivity
Zborník Poetika festivity (ed. Peter ZAJAC) autorského kolektívu René Bílik, Zora Prušková, Anton Vydra, Kristína Pavlovičová, Tibor Pichler, Aleksandra Hudymač, Marcela Mikulová, Daniel Domorák, Anna Kobylińska, Adam Bžoch, Fedor Matejov, Pavel Matejovič, Ľubomír Plesník, Dalibor Tureček, Peter Zajac je kolektívnym knižným výstupom výskumnej úlohy Poetika textu a poetika udalosti. Projekt a zborník je vedecky inovatívnym príspevkom k riešeniu problémov novej poetiky.
Úvod Petra Zajaca a pätnásť autorských príspevkov je venovaných rozsiahlej škále problémov novej poetiky. Je súčasťou inovatívnej poetiky udalosti, ktorá je kľúčovou súčasťou kultúry prezencie. Otvára veľkú oblasť inštitucionalizovaných a neinštitucionalizovaných foriem sviatkov, slávností, rituálov, ceremónií, a to posvätných, aj profánnych. Je poetikou príliš mnohého, prekračovania, transgresie, a poetikou príliš máloho, spätného návratu, regresie, pričom jeho osobitnou polohou je poetika limbickosti, pozdĺžneho pohybu na hraniciach regresie a transgresie.

Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií