04.10.2023 - meniny má František

Pripravované tituly:


Cagáňová, Dagmar – Porubčinová, Martina – Horňáková, Natália – Delgado Sobrino, Daynier Rolando – Novotná, Ivana
Human Capital and the Industry 4.0 Development
Industry 4.0 concept has been successfully applied in current literature to analyse Technologies Innovations in production as Cyber-Physical Systems, sensors, Big Data technologies, Cognitive Computing or the Internet of Things. As the authors of the monograph suppose, sociological optics needs to be applied in order to analyse the interrelation between the technical and the social dimension of successful and sustainable acceptance of Innovation 4.0. In the context of Information society theories, human capital can be followed as one of key indicators of the sustainable development of Industry 4.0, offering specific indicators to measure the level of Industry 4.0 innovations acceptance. Key trends of Work 4.0 development were analysed in the field of the labour market polarization towards human–intensive work tasks and computer–intensive work tasks and the substitution of human workers by machines due to different content of automated work activities. Košta, Ján – Dováľová, Gabriela – Hošoff, Boris – König, Brian – Bednárik, Rastislav Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Slovenskej republike Vzťah životného minima k minimálnej mzde a priemernej mzde Životné minimum, garantovaný minimálny príjem, minimálna mzda a priemerná mzda, to sú hlavné sociálno-ekonomické kategórie diskutované v tejto publikácii, a to vo vzájomných súvislostiach. Centrálnou kategóriou je práve životné minimum, ktoré má v niektorých skúmaných krajinách EÚ formu garantovaného minimálneho príjmu. Zvýšenú pozornosť analyzovaným kategóriám je potrebné venovať tak z doterajšieho sociálno-ekonomického vývoja na Slovensku, ktorý potvrdzuje zaostávanie príjmov tých najchudobnejších členov spoločnosti odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi, ako aj z hľadiska súvisiacich cieľov stanovených v Európskom pilieri sociálnych práv z roku 2017 a ich realizácii. Publikácia prináša nielen teoretické východiská, ale aj praktické riešenia, ako postupovať ďalej pri znižovaní počtu ľudí, ktorí sa ocitli v pasci závislosti na sociálnych dávkach, resp. v pasci chudoby. Autori v nej upozornili aj na širšie sociálne a ekonomické súvislosti, ktoré by mali príslušné politiky a nástroje pri podpore ľudí v hmotnej núdzi rešpektovať, aby vymanenie sa z chudoby hlavne ľudí v produktívnom veku malo dlhodobejší charakter. Publikácia je príspevkom do spoločenskej diskusie o pálčivých sociálnych problémoch na Slovensku s využitím poznatkov celého radu krajín EÚ.


Kliment, Ján – Hegedüšová Vantarová, Katarína a kolektív
Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Národného parku Veľká Fatra
Do rúk čitateľa sa dostáva kniha, ktorá príťažlivou a zrozumiteľnou, ale zároveň vysoko odbornou formou prináša množstvo informácií o flóre, čiastočne aj vegetácii jedného z našich najväčších, najzachovalejších a najkrajších národných parkov. Je výsledkom dlhoročnej spolupráce vedeckých a odborných pracovníkov Botanickej záhrady UK v Blatnici, Botanického ústavu CBRB SAV v Bratislave a ďalších slovenských akademických, univerzitných aj muzeálnych pracovísk. Prináša údaje o rozšírení a synekológii 1 803 taxónov (druhov až variet a krížencov) cievnatých rastlín, 462 taxónov machorastov (99 pečeňoviek a 363 machov) a 458 druhov lišajníkov, zaznamenaných na území národného parku a jeho ochranného pásma, resp. v obciach v jeho bezprostrednej blízkosti. Kritické prehodnotenie údajov viedlo k vyčleneniu početných druhov, ktoré boli z územia uvádzané mylne. Súčasťou publikácie je aj anotovaný prehľad bádateľov, ktorí sa zaslúžili o toto poznanie a bohatá fotografická príloha.

Ölös, László – Mészárosová-Lampl, Zuzana - Brhlíková, Radoslava
Obraz „iného“ a slovenské politika po roku 1989
Monografia pútavým spôsobom analyzuje spoločenskú a politickú realitu Slovenskej republiky, aplikujúc pri tom teoretickú koncepciu symbolickej moci Pierra Bourdieua a teórie sociálnej dominácie Jima Sidaniusa a Felicie Prattovej. Trojica autorov v nej čitateľovi ponúka obraz spoločnosti, ktorý sa vyhýba pohodlným, politicky korektným konštatovaniam o spoločnosti a politických vzťahoch v nej. Autori popisujú spôsoby vyčleňovania „Iných“, ako aj spôsoby formovania inštitucionalizovaných a symbolických hraníc medzi politickými a etno-kultúrnymi komunitami a hľadajú príčiny polarizácie slovenskej spoločnosti, neúspechu pri formovaní spoločenskej a kultúrnej diverzity, zahraničnej politiky a diplomacie SR, ako aj demokratickej tranzície.

Sün c’ (Aristoteles Ďalekého Východu): Súborné dielo
(preklad zo starovekej čínštiny Marina Čarnogurská)
Slovenské sprístupnenie Súborného diela starovekého čínskeho filozofa Sün c’a, považovaného aj za „Aristotela Ďalekého Východu“, prináša čitateľom odhalenie originálneho etického systému, ktorý ponúka poznanie, že sa ľudská civilizácia môže kultúrne i duchovne sformovať a dlhé tisícročia potom aj fungovať prinajmenej rovnako kvalitne ako naša európska civilizácia, a to pomocou úplne iného vierovyznania i vlastnej svetonázorovej chrbtice. Zároveň mnohé Sün c’ove myšlienky, vyslovené ním pred vyše 2 000 rokmi, sú vysoko nadčasové a stále aktuálne aj pre moderného človeka kdekoľvek na svete a môžu nám možno pomôcť vyriešiť aj mnohé naše súčasné spoločenské problémy a ľudské zlyhania. „Veď niet väčšej veľkosti ľudského ducha, než zdokonaliť sa v naozajstného Človeka a niet väčšieho šťastia pre ľudstvo, než vyvíjať sa bez pohrôm!“ – zdôrazňuje nám Sün c’ už v úvode svojho diela.

Popper, Miroslav
Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou
Monografia sa zaoberá zmenami prebiehajúcimi v rámci partnerských a rodinných vzťahov. Analyzuje liminálne fázy, počas ktorých ľudia opúšťajú zaužívané vzorce správania, pričom nové ešte nemajú vytvorené a odskúšané. Preto sa pohybujú uprostred medzi známym a neznámym, v štádiu neistoty, neraz sprevádzanom silnými emóciami. To, čo bolo bežné, väčšinové, typické, podporované rôznymi formálnymi aj neformálnymi inštitúciami, pravidlami, legislatívnymi aj sociálnymi normami, sa zrazu začína spochybňovať, prekračovať, nanovo ustanovovať, vyjednávať. S rastúcou variabilitou rôznych partnerských a rodinných foriem sa ľudia oslobodzujú od pôvodných limitov a ustálených rolových očakávaní, no zároveň absentujú návody, ako riešiť rôzne situácie a aké má kto povinnosti a záväzky voči iným rodinným príslušníkom. Publikácia hľadá odpovede na to, aká je kvalita života v rôznych partnerských a rodinných konšteláciách, ako sa ľudia vyrovnávajú s mnohými liminálnymi situáciami a či možno hovoriť o postupnom smerovaní k novej normativite.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií