12.06.2024 - meniny má Zlatko

Pripravované tituly:


Medvecký, Ľubomír - Danko, Ján - Giretová, Mária - Krešáková, Lenka - Štulajterová, Radoslava - Vdoviaková, Katarína - Sopčák, Tibor
Biomateriály na báze fosforečnanov vápenatých – vlastnosti a aplikácie
Z hľadiska regeneratívnej a rekonštrukčnej medicíny tvrdých tkanív sa výskum sústreďuje na prípravu materiálov s vysokou kompatibilitou s ľudskými tkanivami včítane kostí, medzi ktoré jednoznačne patria biomateriály na báze kalcium fosfátov. Výskum biomateriálov na báze kalcium fosfátov predstavený v publikácii bude dokumentovať komplexný charakter štúdia materiálových vlastností ako aj charakterizácie biologickej in vitro bunkovej alebo in vivo odozvy na zvieracích modeloch. Povzbudivé predklinické výsledky in vivo testov na zvieracích modeloch po aplikácii biomateriálov sú sľubným predpokladom, že vyvinuté jednoduché acelulárne biocementové kalcium fosfátové systémy umožnia efektívnu liečbu nielen kostných defektov, ale aj osteochondrálnych defektov kĺbovej hyalínnej chrupky. Publikácia bude určená pre študentov a vedeckých pracovníkov zameraných na problematiku biomateriálového výskumu, kde sa okrem výsledkov experimentálneho vývoja kalcium fosfátových systémov popíšu aj štandardne používané metodiky ich testovania. Cieľom je aj priblížiť výsledky predklinických testov s poukázaním na aplikovateľnosť týchto materiálových systémov širšej verejnosti a pacientom.

Démuthová, Slávka - Kišoňová, Renáta - Démuth, Andrej
Pojem krása
Krása ako estetická emócia

Napriek tomu, že krása patrí medzi najvplyvnejšie idey, ktoré formujú ako osobné, tak aj spoločenské nastavenie človeka, zdá sa, že dodnes nedisponujeme jej ucelenou a všeobecne prijímanou definíciou. Jedným z dôvodov problematickosti a nedokonalého konsenzu producentov a posudzovateľov správnosti estetických súdov je, že nie je vždy jasné to, čo daný pojem denotuje. K značnej rozmanitosti chápania pojmu krása prispieva aj skutočnosť, že je objektom záujmu mnohých disciplín. Každá z nich pritom využíva svoje vlastné metódy skúmania, analyzuje odlišné aspekty krásy, používa špecifickú terminológiu a vidí dôležitosť v iných výsledkoch. Monografia predstavuje prierez toho, ako je pojem krása používaný v prirodzenom jazyku; aké jeho etymologické korene možno v rôznych jazykoch identifikovať; ktoré konotáty sú s pojmom krása najčastejšie spojené ako i to, ako sú modifikované vzhľadom k rôznym premenným. Skúmaním filozofických, umenovedných, matematických, estetických, biologických a psychologických prístupov autori zároveň sprístupňujú prierez interdisciplinárnymi pohľadmi ku skúmaniu krásy ako estetickej emócie.

Luby, Štefan
Štyridsať výstupov na Olymp
Dr. h. c. prof. Štefan Luby, DrSc., slovenský fyzik, sa už dvadsať rokov venuje literatúre faktu. Napísal 17 kníh o vedeckých osobnostiach, cestách za vedou, vydal zbierky aforizmov, bonmotov a esejí. Začal trilógiou Moji intelektuáli o významných vedeckých osobnostiach zo Slovenska i zo zahraničia. Nadviazal na ňu knihou Legendy a inšpirácie a uvedený žáner završuje zväzkom 40 výstupov na Olymp. Venuje sa v ňom desiatim laureátom Nobelovej ceny, ktorí majú korene na Slovensku. Sú to napríklad D. C. Gajdusek, R. Furchgott, D. D. Osheroff a i. V knihe sú aj portréty laureátov, ktorých autor osobne poznal a na dielo ktorých v SAV nadviazali, ako P. Kapica, J. Rotblat, K. von Klitzing alebo A. Zeilinger. Pokračuje príbehmi vedcov, ktorí sú nemenej známi, aj keď najvyššiu vedeckú poctu nezískali. Veď na Slovensku mali predkov iniciátori konštrukcie jadrových zbraní L. Szilard a E. Teller. Poslednou kategóriou sú slovenské osobnosti medzinárodného formátu, ako pars pro toto spomeňme S. Pastorekovú, P. Povinca alebo P. Bieleho. Jednotlivé portréty majú formalizovanú štruktúru, začínajú encyklopedickým heslom, nasleduje spravidla dramatický životný príbeh, po ňom vedecké výsledky, spomienky súčasníkov, výroky portrétovanej osobnosti alebo výroky o nej. Kniha prináša mnoho doteraz nepublikovaných faktov. Autor získal za svoju tvorbu viacero ocenení, predovšetkým Národnú cenu Vojtecha Zamarovského.

Lukšík, Ivan - Kallová, Nikola - Vaško, Lukáš
Dospievanie na okraji spoločnosti
Dospievanie, alebo adolescencia, je jedným z kľúčových období v živote človeka. Je to obdobie kedy sa dieťa postupne mení na dospelého človeka. Vytvára si nové vzťahy, rozmýšľa o sebe, hľadá a testuje svoje hranice a tiež hranice, ktoré mu nastavuje jeho okolie. V prostredí na okraji spoločnosti je dospievanie podobné, ale aj v mnohom iné. Na základe zozbieraných životných príbehov mladých ľudí popisujeme prostredie rómskej kultúry a kultúry chudoby, ktoré ovplyvňuje dospievanie, poukazujeme na zlomové momenty, stratégie prežitia, vytváranie vlastnej subjektivity a vnímanie ne/kvality života v osade a vzťahov s majoritou.

Rybárová, Silvia
Dejiny, pamäť a osobný príbeh v súčasnej francúzskej próze
V posledných rokoch sa vo francúzskej próze zintenzívnil záujem o stvárnenie dejín, predovšetkým druhej svetovej vojny a holokaustu, prostredníctvom subjektívneho prežívania postáv. Narativizácia sa upína na individuálnu i kolektívnu pamäť a nastoľuje pálčivé otázky týkajúce sa traumy, medzigeneračnej pamäti, identity, zabúdania či manipulácie spomienok. Monografia skúma povahu fikčného a historického naratívu o dejinách, uvažuje o modalitách tematizácie dejín z hľadiska ich stvárnenia ako osobného zážitku v dielach povojnových autorov (J. Semprun, G. Perec, A. Camus), ako aj z hľadiska stopy, resp. sprostredkovanej skúsenosti v dielach súčasných autorov a autoriek (P. Modiano, L. Binet, N. Huston, S. Germain), pričom ťažiskovo upriamuje pozornosť na románovú tvorbu Sylvie Germain. Zároveň poukazuje na čitateľskú perspektívu vo vzťahu k stvárneným dejinám.

Londák, Miroslav a kol.
Slovensko v obnovenom Československu a nástup komunizmu (1945 - 1960)
Publikácia je piatym zväzkom dlhodobého projektu Historického ústavu SAV – Dejiny Slovenska v 20. storočí. Publikácia je rozdelená na dve relevantné časti – prvá, s názvom Obmedzená demokracia (1945 - 1948), sa zaoberá prvým povojnovým obdobím. Československo sa po skončení 2. svetovej vojny ocitlo vo sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, čo malo determinujúci vplyv i na vývoj slovenskej spoločnosti. Druhá časť publikácie (s názvom Od februára 1948 do konca 50. rokov) mapuje obdobie, ktoré sa začalo štátnym prevratom v roku 1948 a nastolením monopolu moci komunistickej strany. Československo sa stalo pevnou súčasťou sovietskeho mocenského bloku a stalo sa jeho integrálnou súčasťou v konfrontácii medzi Východom a Západom. V priebehu niekoľkých mesiacov po prevrate sa vytvoril komunistický totalitný systém – v ňom síce existoval Národný front ako politická inštitúcia, no stal sa len fasádou na zakrytie fungovania komunistickej diktatúry.

Gáfrik, Róbert (preklad)
Upanišady
Rané upanišady (asi 7. – 5. stor. pred n. l.) patria k najstarším dochovaným filozofickým textom na svete. Predmetom filozofie upanišád je sebapoznanie, t. j. poznanie vlastnej podstaty, ktorú nazývajú Átmá alebo Brahma. Upanišady predstavujú základ mnohých indických filozofických a náboženských systémov. Hoci vznikli v dávnej minulosti, ich myšlienky nie sú vzdialené ani súčasnému človeku. Prehovárajú k ľuďom naprieč tisícročiami a kultúrami. Publikácia prináša komentovaný preklad desiatich, tzv. hlavných upanišád: Íša, Kéna, Katha, Prašna, Mundaka, Mándúkja, Taittiríja, Aitaréja, Čhándógja a Brhadáranjaka. Slovenský preklad vychádza zo sanskrtských originálov a pridržiava sa interpretácie Šankaru (asi 7. storočie), ktorý sa považuje za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov indickej filozofie. Preklad dopĺňa rozsiahly úvod a slovník vybraných sanskrtských pojmov. Úvod sa venuje problematike datovania upanišád, spôsobom tradovania véd a upanišád, otázke literárnych kvalít upanišád, metódam ich prekladu, Šankarovej interpretácii, upanišadovej meditácii a symbolike podľa Šankaru, ako aj ďalším špecifikám jazyka upanišád.

Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií