20.01.2022 - meniny má Dalibor

  • Predajňa na Štefánikovej ulici 3 v Bratislave otvorená v stredu, štvrtok a piatok od 10:00 do 18:00h. E-shop zatvorený. Uvedené obmedzenia sú len dočasné.
Pripravované tituly:Duchoňová, Diana – Hanula, Matej a kol.
Človek raného novoveku
Predmetom publikácie sú sociálne a kultúrne dejiny v období 16. až 18. storočia prostredníctvom perspektívy individuálnych aktérov. Ide o obdobie, ktoré bolo vzhľadom na okolnosti spojené s vojnou s Osmanskou ríšou, ako aj protihabsburskými povstaniami nesmierne dynamické, až turbulentné. Po skončení povstaní došlo k pokusu o modernizáciu krajiny prostredníctvom habsburského panovníckeho dvora. V tak rozsiahlych témach, a predovšetkým štruktúrach spoločnosti, sa však jednotlivec ako aktér dejín trochu strácal, alebo sa anonymizoval v mase svojej society (poddaní, mešťania). Spracovatelia jednotlivých okruhov sa preto zamerali nielen na dlhšie časové úseky, ale aj na prípadové štúdie a sondy v rámci spoločenských štruktúr. Príspevky autorov sa venujú predstaviteľom moci v Uhorskom kráľovstve, inteligencii, obyvateľom miest a vidieka a mužskému a ženskému svetu. Jednotlivé štruktúry spoločnosti vykresľujú aj pomocou konania jednotlivcov – konkrétnych životných osudov. Kniha má svojím zameraním potenciál osloviť nielen odborníkov, ale aj širšiu verejnosť.kolektív autorov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV
Slovník slovenských nárečí, 3. zv. (Poza – R)
Nový zväzok Slovníka slovenských nárečí ponúka na 816 stranách obraz o slovnej zásobe miestnych dialektov z celého územia Slovenska. Predstavená nárečová lexika (písmen P – R) rozširuje poznatky o vývinových fázach nespisovnej variety slovenského jazyka, o premenlivosti slovenčiny zachytenej jedinečným celoplošným výskumom v 20. storočí, zároveň je odrazom života a kultúry našich predkov, ktoré sa nenávratne premieňajú a vytrácajú. Slovník je vedecké, no čitateľsky pútavé lexikografické dielo pre širokú verejnosť, ale i pre odborníkov najmä z humanitných či spoločenskovedných oblastí. Ďalších 10 678 abecedne radených hesiel prispieva k výskumu genetických súvislostí vo vývine slovnej zásoby slovanských jazykov, ale i jazykových kontaktov slovenčiny napr. s nemčinou, maďarčinou, latinčinou v prirodzenom, neregulovanom jazyku, predovšetkým v jeho hovorenej podobe. Autori tretieho zväzku metodologicky nadväzujú na koncepciu predstavenú v 1. zväzku slovníka, jej novátorské rozvíjanie v lexikografickom spracovaní vybraných javov vysvetľujú v Predhovore diela s rozšíreným pomocným aparátom. Je pútavé sledovať slovnodruhovú, funkčnú, významovú, štylistickú či tematickú rozvrstvenosť predstavenej nárečovej lexiky. Žiadna z doteraz prístupných príručiek o slovenčine nedokumentuje na jednom mieste také množstvo frazeologických jednotiek a ustálených slovných spojení, ako je to v celonárodnom nárečovom slovníku, napr. v heslách pršať, prasa, pravda, prázdny, psí, pustiť, robiť, rok, rozum, ruka prináša jedinečné jazykové bohatstvo a s ním i kultúrnu pamäť národa . Všetky nárečové doklady sú charakterizované príslušnosťou k lokalite, teda aj k miestnemu dialektu alebo nárečovému areálu. Do slovníka je na ľahšiu orientáciu vložená praktická záložka s mapkami nárečových oblastí.Ďalej pripravujeme:


Duchoňová, Diana
Palatín Nikolas Esterházy Hofische Ges. und Aristokratischer Alltag

Hučková, Dana
Žánrové podoby besednice

Jarošová, Alexandra
Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií