23.04.2024 - meniny má Vojtech

Redakčná rada VEDY, vydavateľstva SAV

Dňa 6. júla 2020 vedúci organizačnej zložky VEDY, vydavateľstva SAV, JUDr. Milan Brňák zriadil Redakčnú radu VEDY, vydavateľstva SAV. Úlohy a činnosť redakčnej rady upravuje jej štatút. Predsedom Redakčnej rady VEDY sa stal šéfredaktor tohto vydavateľstva PhDr. Pavol Kršák.

Členmi sú od 6.7.2022:
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. – rektor Trnavskej univerzity v Trnave, profesor Katedry slovenského jazyka a literatúry PF TU v Trnave,
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. – riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV,
doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc. – riaditeľka Ústavu hudobnej vedy SAV,
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. – vedúci Katedry kulturológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, bývalý hovorca a poradca prezidenta Slovenskej republiky,
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. – riaditeľ Matematického ústavu SAV,
Jiří Padevět – riaditeľ vydavateľstva Academia.Štatút Redakčnej rady VEDY, vydavateľstva SAV

Redakčná rada VEDY, vydavateľstva SAV (ďalej len VEDA), sa ustanovuje s cieľom zobjektívniť vydavateľskú činnosť VEDY, zabezpečiť obsahovú stránku vydávaných publikácií v súlade s najnovšími trendmi a výsledkami vedeckovýskumnej činnosti, ako aj skvalitniť polygrafickú stránku vydavateľskej produkcie.

Redakčná rada VEDY je poradným orgánom vedúceho organizačnej zložky VEDA, vydavateľstvo SAV.

Predsedom Redakčnej rady VEDY je šéfredaktor VEDY, členmi sú zástupcovia jednotlivých oddelení vied Slovenskej akadémie vied (vedy o neživej prírode, vedy o živej prírode, spoločenské vedy) s prihliadnutím na reprezentantov tých pracovísk, s ktorými má VEDA najživšiu spoluprácu, ako aj zástupcovia mimoakademických vedeckých a vzdelávacích inštitúcií (univerzity). Tajomníkom Redakčnej rady VEDY je tajomníčka redakcie VEDY.

Členov Redakčnej rady VEDY menuje vedúci organizačnej zložky VEDY na návrh šéfredaktora VEDY.

Redakčná rada sa schádza podľa potreby minimálne raz ročne tak, aby prerokovala tituly z edičného plánu VEDY s dôrazom na komerčnú produkciu vydavateľstva (okrem línie edičného plánu, ktorá je v kompetencii Edičnej rady SAV, a línie, keď jednotlivé ústavy SAV ponúkajú tituly, ktoré prešli schválením vo vedeckých radách jednotlivých ústavov). Komunikácia môže prebiehať aj elektronicky.

Redakčná rada VEDY zaujíma stanovisko k jednotlivým publikáciám predkladaným šéfredaktorom VEDY. Podáva návrhy, odporúča vydanie publikácií, ktoré spĺňajú požiadavky na vydanie po odbornej či literárnej stránke. Ak člen Redakčnej rady nedá stanovisko k predmetnej publikácii do troch týždňov odo dňa, kedy ho o to požiadal predseda Redakčnej rady, považuje sa to za jeho vyjadrenie súhlasu s vydaním publikácie.

Členovia Redakčnej rady môžu navrhovať konkrétne tituly do edičného plánu VEDY, upozorňovať na nové vedecko-výskumné trendy na Slovensku i vo svete, na ktoré by mala VEDA vo svojej edičnej činnosti reagovať.

Redakčná rada raz za rok hodnotí vydavateľskú produkciu VEDY a navrhuje tituly na ocenenia v rámci výročnej súťaže Literárneho fondu o Cenu za vedeckú a odbornú literatúru, o Najkrajšiu knihu Slovenska a pod., ako aj na ocenenie najlepšieho diela z oblasti vedeckej a populárno-vedeckej literatúry v rámci Ceny VEDY za uplynulý rok.

Členstvo v Redakčnej rade VEDY bude prehodnocované raz ročne, počnúc dátumom vydania tohto štatútu.

Členovia redakčnej rady majú nárok na pracovné výtlačky z produkcie VEDY.V Bratislave dňa 6. 7. 2020 JUDr. Milan Brňák

Vedúci organizačnej zložky VEDA, vydavateľstvo SAV


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií