12.06.2024 - todays name day is Zlatko

CHRONOLÓGIA DEJÍN SLOVENSKA A SLOVÁKOV  I. II. zväzok
  • website.labels.suggested

CHRONOLÓGIA DEJÍN SLOVENSKA A SLOVÁKOV I. II. zväzok

Number of votes (0)

Dangl,Vojtech-Bystrický,Valerián a kolektív autorov

ISBN: 978-80-224-1370-1

Publisher: VEDA
Year of publishing: 2014
Number of pages: 1390
Binding: Hard
Format: 170x240mm
Weight: 2460 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 37,43
Regular price plus VAT: 49,91 €

Historické chronológie boli popri monografiách, historických syntézach a publikovaných prameňoch už v minulosti veľmi cenenou súčasťou odbornej historickej spisby. V dnešnej dobe zrýchleného životného tempa ich význam a dopyt po nich významne vzrástol. Spracovať a vyhodnotiť overenú sumu poznatkov v nadväznosti na významné dáta z dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias do súčasnosti sa pri dnešnom stupni rozvoja historickej vedy ukazuje ako nevyhnutné. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť sa usiluje o maximálne dosiahnuteľnú kompaktnosť a naplnenie požiadaviek kladených na moderné spracovanie historickej chronológie. Publikácia vznikla ako kolektívne dielo vedeckých pracovníkov Historického ústavu SAV v spolupráci s prizvanými odborníkmi z iných historických vedeckých inštitúcií. Predchádzal ju niekoľkoročný široký výskum v domácich i zahraničných archívoch, knižniciach, múzeách a galériách, podrobné štúdium dobovej tlače a literatúry, ako aj iných materiálov písomnej i materiálnej povahy. Obsahové zameranie dátových je zamerané na údaje z politických a hospodárskych dejín, z dejín kultúry, z dejín vedy a techniky, z cirkevných i vojenských dejín, z dejín diplomacie, z oblasti sociálneho vývoja, z demografického vývoja, z dejín školstva, zdravotníctva, športu, z oblasti každodennosti, z vývoja prírodných podmienok obklopujúcich človeka, z pôsobenia človeka na prírodu a životné prostredie a podobne. Zachytávajú základné údaje nielen o živote Slovákov v zahraničí, ale aj o vývoji národnostných menšín na území Slovenska. Dôležitým prínosom je začlenenie udalostí a dát zo svetových a predovšetkým európskych dejín, ktoré bezprostredne alebo sprostredkovane súviseli s vývojom na našom území, resp. mali vplyv na vývoj našich dejín. Publikácia tak zachytáva široké spektrum dynamiky historického vývoja v jeho jednoliatom celku a zaraďuje Slovensko a jeho dejiny do širších medzinárodných súvislostí. Preverením často rozlične interpretovaných faktov a údajov vnáša do ich výkladu maximálne možnú objektívnosť. Predpokladáme, že publikácia zaplní výraznú medzeru, ktorá tu existovala v tvorbe historických chronológií.

Odborní recenzenti publikácie:

Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
Prof. PaeDr. Štefan Šutaj, DrSc.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.