21.05.2024 - todays name day is Zina

Predseda Slovenskej akadémie vied

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky organizačnej zložky:

VEDA, vydavateľstvo SAV, organizačná zložka CSČ SAV , v. v. i.,

sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 BratislavaPožadované kvalifikačné predpoklady:
minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom niektorému z predmetov činnosti organizačnej zložky, v študijnom odbore príbuznom študijnému odboru zodpovedajúcemu niektorému z predmetov činnosti organizačnej zložky, v študijnom odbore právo alebo v študijnom odbore ekonómia a manažment,

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii alebo činnosť príbuznú niektorej z činností organizácie podľa § 1 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

1) životopis vo formáte Europass ((https://europa.eu/europass/sk/createeuropass-cv), 2) doklady o dosiahnutom vzdelaní a o získaných tituloch, 3) doklady o doterajšej riadiacej praxi, 4) písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia organizačnej zložky, 5) čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie, 6) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace spolu s jeho úradne osvedčeným 3 prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje,

V prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, sa znalosť slovenského jazyka v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky bude overovať v rámci pohovoru.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Úradná tabuľa – Výberové konania SAV - Dokumenty ( https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=board-competitions ), ako aj na webovom sídle predmetnej organizácie SAV.

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;


Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 27.2.2024 na adresu:

Slovenská akadémia vied

personálny referát Ú SAV

Štefánikova 49

814 38 BratislavaNa obálku prosím uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.