28.05.2023 - todays name day is Viliam

Pripravované tituly:


Cagáňová, Dagmar – Porubčinová, Martina – Horňáková, Natália – Delgado Sobrino, Daynier Rolando – Novotná, Ivana
Human Capital and the Industry 4.0 Development
Industry 4.0 concept has been successfully applied in current literature to analyse Technologies Innovations in production as Cyber-Physical Systems, sensors, Big Data technologies, Cognitive Computing or the Internet of Things. As the authors of the monograph suppose, sociological optics needs to be applied in order to analyse the interrelation between the technical and the social dimension of successful and sustainable acceptance of Innovation 4.0. In the context of Information society theories, human capital can be followed as one of key indicators of the sustainable development of Industry 4.0, offering specific indicators to measure the level of Industry 4.0 innovations acceptance. Key trends of Work 4.0 development were analysed in the field of the labour market polarization towards human–intensive work tasks and computer–intensive work tasks and the substitution of human workers by machines due to different content of automated work activities. Košta, Ján – Dováľová, Gabriela – Hošoff, Boris – König, Brian – Bednárik, Rastislav Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Slovenskej republike Vzťah životného minima k minimálnej mzde a priemernej mzde Životné minimum, garantovaný minimálny príjem, minimálna mzda a priemerná mzda, to sú hlavné sociálno-ekonomické kategórie diskutované v tejto publikácii, a to vo vzájomných súvislostiach. Centrálnou kategóriou je práve životné minimum, ktoré má v niektorých skúmaných krajinách EÚ formu garantovaného minimálneho príjmu. Zvýšenú pozornosť analyzovaným kategóriám je potrebné venovať tak z doterajšieho sociálno-ekonomického vývoja na Slovensku, ktorý potvrdzuje zaostávanie príjmov tých najchudobnejších členov spoločnosti odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi, ako aj z hľadiska súvisiacich cieľov stanovených v Európskom pilieri sociálnych práv z roku 2017 a ich realizácii. Publikácia prináša nielen teoretické východiská, ale aj praktické riešenia, ako postupovať ďalej pri znižovaní počtu ľudí, ktorí sa ocitli v pasci závislosti na sociálnych dávkach, resp. v pasci chudoby. Autori v nej upozornili aj na širšie sociálne a ekonomické súvislosti, ktoré by mali príslušné politiky a nástroje pri podpore ľudí v hmotnej núdzi rešpektovať, aby vymanenie sa z chudoby hlavne ľudí v produktívnom veku malo dlhodobejší charakter. Publikácia je príspevkom do spoločenskej diskusie o pálčivých sociálnych problémoch na Slovensku s využitím poznatkov celého radu krajín EÚ.


Druga, Marek
Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku
So stredovekým benediktínskym mníšstvom sa v súčasnosti spája predovšetkým predstava komunít rehoľníkov, ktoré sa uzatvárali pred vonkajším svetom za múrmi kláštorov a ktorých duchovným spojivom bola Regula sv. Benedikta. Benediktínske kláštory zároveň vnímame ako významné centrá duchovnej kultúry raného a vrcholného stredoveku. Benediktíni však boli tiež neoddeliteľnou súčasťou stredovekej spoločnosti laikov. Prevažne panovníci alebo fundátori z radov stredovekej šľachty kláštory nielen zakladali, ale za nádej na dosiahnutie spásy ich aj bohato obdarovávali. Významné opátstva mali povinnosť hostiť početné sprievody kráľov, kniežat či biskupov a kláštorné kostoly slúžili ako miesta posledného odpočinku zakladateľov a patrónov. Opáti súčasne vstupovali do politických, diplomatických a nezriedka aj vojenských služieb panovníckych dvorov. Kniha Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku ponúka podrobný pohľad na koexistenciu a interakciu benediktínskych kláštorov a ich zakladateľov, patrónov či ďalších donátorov v Uhorsku za vlády arpádovských kráľov v 11. až 13. storočí.


Hodásová, Barbara
Masterpieces, investment a representation.
Goldsmithery of the central Slovak mining towns in the early modern period

The title of the book may appear confused in content at first sight. The selected goldsmiths’ works always represent the starting point for wider considerations in the field of the art history of the specific micro-region. Although the four chapters are understood more as case studies and still cannot be regarded as synthesizing works, their titles already ask questions, which apply more comprehensively to the interpretation of early modern art in the central Slovak mining towns. Thus, specific goldsmiths’ works originated in various circumstances, and the texts of the case studies published here are an attempt to identify the different alternatives. Domestic works on one side and imports on the other are not vertically placed in hierarchical positions, but rather contextualized in the specific frameworks in which they originated or circulated after their completion. They represented inter-cultural contacts or active artistic communication of a specific micro-region in both inward and outward directions.
Názov knihy môže na prvý pohľad pôsobiť obsahovo zmätene. Vybrané zlatnícke práce sú však východiskom pre širšie úvahy v oblasti dejín umenia konkrétneho mikroregiónu. Hoci sú štyri kapitoly chápané skôr ako prípadové štúdie a stále ich nemožno považovať za syntetizujúce práce, už ich názvy kladú otázky, ktoré sa komplexnejšie vzťahujú na interpretáciu umenia raného novoveku v stredoslovenských banských mestách. Konkrétne zlatnícke práce vznikli za rôznych okolností a texty tu publikovaných štúdií sú pokusom identifikovať rôzne alternatívy. Domáce diela na jednej strane a importy na druhej strane nie sú vertikálne umiestnené v hierarchických pozíciách, ale skôr kontextualizované v špecifických rámcoch, v ktorých vznikali alebo jestvovali po dokončení. Predstavovali medzikultúrne kontakty či aktívnu umeleckú komunikáciu konkrétneho mikroregiónu smerom dovnútra aj von.


Kliment, Ján – Hegedüšová Vantarová, Katarína a kolektív
Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Národného parku Veľká Fatra
Do rúk čitateľa sa dostáva kniha, ktorá príťažlivou a zrozumiteľnou, ale zároveň vysoko odbornou formou prináša množstvo informácií o flóre, čiastočne aj vegetácii jedného z našich najväčších, najzachovalejších a najkrajších národných parkov. Je výsledkom dlhoročnej spolupráce vedeckých a odborných pracovníkov Botanickej záhrady UK v Blatnici, Botanického ústavu CBRB SAV v Bratislave a ďalších slovenských akademických, univerzitných aj muzeálnych pracovísk. Prináša údaje o rozšírení a synekológii 1 803 taxónov (druhov až variet a krížencov) cievnatých rastlín, 462 taxónov machorastov (99 pečeňoviek a 363 machov) a 458 druhov lišajníkov, zaznamenaných na území národného parku a jeho ochranného pásma, resp. v obciach v jeho bezprostrednej blízkosti. Kritické prehodnotenie údajov viedlo k vyčleneniu početných druhov, ktoré boli z územia uvádzané mylne. Súčasťou publikácie je aj anotovaný prehľad bádateľov, ktorí sa zaslúžili o toto poznanie a bohatá fotografická príloha.


Krajčír, Lukáš
Emil Stodola a samospráva Slovenska (1918 – 1938). Alternatíva k ľudáckemu autonomizmu
Publikácia sa venuje jednej z najdiskutovanejších tém medzivojnového obdobia – štátoprávnemu a verejnosprávnemu postaveniu Slovenska v 1. Československej republike, a to očami právnika a politika Emila Stodolu (1862 – 1945). Aj keď v historiografii nejde o neznámu tému, predsa len doposiaľ chýbal obsiahlejší rozbor jeho modelov, na tvorbu ktorých malo vplyv rodinné, náboženské, vzdelávacie, pracovné a kultúrno-spoločenské prostredie. Monografia prináša plastický obraz o Stodolových koncepciách samosprávy, cez inšpirácie v zahraničných modeloch, presadzovanie na straníckom fóre a reakcie politických, vedeckých, či kultúrnych činiteľov doma i v zahraničí. Osobitné miesto je venované Stodolovmu prístupu k ľudáckemu autonomizmu, voči ktorému ako presvedčivý demokrat zastával kritické stanovisko.


Mišovic, Karol
Zdena Gruberová
Zdena Gruberová (1933 – 2017) patrila k najvýraznejším a najvyhľadávanejším hereckým predstaviteľkám svojej generácie v divadle, rozhlase, televízii i filme. Spočiatku si ju diváci zafixovali ako interpretku lyrických stvorení a duševne senzitívnych žien. Neskôr sa vďaka tvárnosti svojho talentu prehrala k náročným charakterovým rolám vášnivých domín aj eruptívnych osudových bytostí, v staršom veku zase k starostlivým či, naopak, kukučím matkám. V činohre Slovenského národného divadla stvárnila takmer sto úloh širokého žánrového rozpätia v kánonických inscenáciách režisérov Jozefa Budského, Tibora Rakovského, Karola L. Zachara, Pavla Haspru, Miloša Pietora či Ľubomíra Vajdičku. Bola teda nielen svedkyňou, ale často i hereckou aktérkou najzásadnejších inscenačných momentov v dejinách moderného slovenského divadelníctva. Preto možno aj cez jej herecký osud čitateľne mapovať turbulentný vývoj slovenského činoherného slohu, od úvodu päťdesiatych rokov až po prológ posledného desaťročia starého milénia. Publikácia neobchádza ani otázky jej rodinného zázemia, ale hlavnú pozornosť venuje charakteristike spoločenských a estetických kontextov, ktoré bezprostredne vplývali na umeleckú sféru a tým aj na formovanie Gruberovej herectva. Špeciálna pozornosť patrí analýze herečkiných erbových, pri rekapitulácii histórie slovenského divadla dodnes pripomínaných výkonov. Autor na základe dobových prameňov i vlastných hypotéz približuje výnimočnosť i špecifickosť herečkinej osobnosti, no vyhýba sa nekritickej adorácii. Monografia popri teatrologickom ponore do Gruberovej kariéry a s ňou spojených dejín prvej činohernej scény prináša aj spomienky jedenástich pamätníkov, herečkiných kolegov a kolegýň, ktoré vznikli pre túto publikáciu a plasticky dotvárajú obraz o kľúčovej umelkyni našich dramatických dejín.


Schügerl, Radoslav (ed.)
Účinok vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky nížinných tokov
Do rúk odbornej verejnosti sa dostáva monografia, v ktorej sú zhrnuté viacročné výsledky riešiteľského kolektívu projektu VEGA s názvom „Vplyv vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne parametre nížinných vodných tokov“. V publikácii čitateľ nájde teoretické základy stanovenia koeficientu drsnosti a disperzných procesov v povrchových vodách, spôsoby určovania koeficientu drsnosti a koeficientov disperzie. Publikácia je venovaná taktiež objasneniu vplyvu dnových sedimentov na zmenu prietokových pomerov vybraných tokov kanálovej siete Žitného ostrova. V neposlednom rade je to analýza problematiky eutrofizácie a salinizácie povrchových vôd a faktorov ktoré ju spôsobujú.


Szeghyová, Blanka
Od konfliktu k zločinu. Skúmanie kriminality v minulosti
Kniha prináša najnovší výskum slovenskej a českej historiografie na široké spektrum tém týkajúcich sa kriminality, súdnictva i disciplinarizácie. Skúma fungovanie súdnej praxe i konkrétne kriminálne prípady na úrovni rôznych súdnych inštancií, akými boli mestá, stolice, odvolací súd (Apelačný súd pre české mestá) i štatariálne súdy, ktoré zriaďovali panovníci ako mimoriadny právny prostriedok na potrestanie aktérov šľachtických, konfesionálnych či sedliackych nepokojov a povstaní. Súčasne sa zameriava i na mimosúdne riešenia konfliktov na rôznych inštitucionálnych mikroúrovniach, na ktorých boli konflikty a prehrešky riešené v prvopočiatkoch. Patrili medzi ne sociálno-profesijné a náboženské organizácie i úrady s nižšou súdnou právomocou, akými boli Dištriktuálny banský súd, cechy a reformovaná cirkev, ktoré disciplinarizovali a sankcionovali svojich členov, alebo v prípade správcov vinohradov a lesov zadržiavali, prípadne i trestali tých, ktorí spáchali delikt na ich chránenom území. Obsiahnuté sú aj vybrané otázky právnej klasifikácie a teórie, príklady využitia matrík ako prameňa pri skúmaní kriminality, analýza sociálneho pozadia páchateľov, špecifické typy deliktov v období osmanského susedstva, význam a symbolika zneucťujúcich trestov, problematika žien v úlohe páchateliek i obetí, ako aj problém útekov z väzenia.


Šesták, Jozef
Diplomat. Moje poslania a príbehy
O svoje zaujímavé zážitky, osobné svedectvá a bohaté profesionálne skúsenosti sa delí muž, ktorý stál pri zrode samostatnej slovenskej diplomacie a bol jedným z dvoch zakladateľov slovenského ministerstva medzinárodných vzťahov v roku 1991. V búrlivých deväťdesiatych rokoch pôsobil ako štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR a hlavný vyjednávač pre vstup Slovenska do Európskej únie, v rokoch 1994 – 1998 prebojovával Slovensku cestu do EÚ, NATO a OECD. Svojho času bol označený nálepkou „mečiarovec“, hoci samotný Mečiar ho nemal v obľube, ale ako skúseného profesionála ho potreboval. V roku 1996 presadil doma aj na medzinárodnej scéne svoj nový koncept ekonomickej dimenzie diplomacie. Počas pôsobenia v diplomacii zažil, videl a urobil veľa pozoruhodného. Počiatky jeho diplomatickej dráhy siahajú do rokov socialistického Československa a končia sa v dvadsiatych rokoch 21. storočia. Navyše je dobrý aj vtipný rozprávač, ktorý sa vyjadruje priamo, jednoducho a k meritu veci. Jeho kniha pútavo osvetľuje viaceré aspekty novodobých politických dejín i osobností nášho štátu a čiastočne aj sveta.
Mottom knihy a celoživotnej práce Jozefa Šestáka je: „Demokraticky zvolené vlády sa menia, prezidenti či premiéri prichádzajú a odchádzajú, ale profesionálni diplomati zostávajú, slúžiac verne svojej vlasti pri obhajobe a presadzovaní štátnych záujmov.“
Jednoznačne, na základe mnohých vlastných skúseností, formuluje aj postoj k schopnostiam a zodpovednosti predstaviteľa štátu v diplomatickej hodnosti, k jeho osobnému nasadeniu za všetkých okolností pri upevňovaní dobrého mena vlasti v zahraničí. Nanajvýš kompetentná, obetavá a čestná angažovanosť za štátny záujem (Raison d’etat) by vždy mala byť vecou cti a osobným privilégiom slovenského diplomata.


Zajonc, Juraj
Valentín na Slovensku
Publikácie je prvou historicko-etnologickou sondou do dejín sviatku Valentína na území Slovenska. Je pohľadom na sviatkovú prax, teda na spôsoby prežívania a slávenia tohto sviatku na Slovensku v 21. storočí, z etnologickej perspektívy. Prináša poznatky o význame a funkciách sviatku pre obyvateľov Slovenska ako pre jednotlivcov, tak aj pre členov rozličných sociálnych skupín. Valentín je súčasne rámcom na sledovanie procesov transformácie sviatkovej kultúry na Slovensku po roku 1990 v podmienkach neskorej modernity. Publikované poznatky vychádzajú zo širokej škály rôznorodých prameňov od archívnych dokumentov až po internetové zdroje. Vývoj a súčasné podoby Valentína na Slovensku, dodnes označovaného za nový sviatok, ktorý je tu však už udomácnený, približuje aj obrazový materiál zaradený do publikácie.


Zavacká, Katarína
Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku v rokoch 1938 – 1941 Autorka vysvetľuje právnohistorický kontext obmedzovania vybraných ústavných a občianskych slobôd, zvlášť slobody prejavu, tlače a práva na informácie v počiatočnom období ľudáckej vlády na Slovensku. V úvode analyzuje dedičstvo právnych úprav rakúsko-uhorskej a medzivojnovej československej cenzúry. Následne skúma dopad politickej regulácie médií v novej realite podriadenosti nacistickému Nemecku, so zvláštnou pozornosťou k obmedzeniam akademických slobôd a slobody vedeckého bádania a výučby. V záverečnej kapitole sleduje dobudovanie aparátu na ovládnutie informačného priestoru, ako poštová cenzúra, zákaz dovozu periodík, zabavovanie rádioprijímačov, trestanie šepkanej propagandy, podporovanie udavačstva a pod. Publikácia rozširuje poznanie procesu vzniku a upevnenia ľudáckych mocenských štruktúr v rokoch 1938 – 1941.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.