21.05.2024 - todays name day is Zina

Pripravované tituly:


Cagáňová, Dagmar – Porubčinová, Martina – Horňáková, Natália – Delgado Sobrino, Daynier Rolando – Novotná, Ivana
Human Capital and the Industry 4.0 Development
Industry 4.0 concept has been successfully applied in current literature to analyse Technologies Innovations in production as Cyber-Physical Systems, sensors, Big Data technologies, Cognitive Computing or the Internet of Things. As the authors of the monograph suppose, sociological optics needs to be applied in order to analyse the interrelation between the technical and the social dimension of successful and sustainable acceptance of Innovation 4.0. In the context of Information society theories, human capital can be followed as one of key indicators of the sustainable development of Industry 4.0, offering specific indicators to measure the level of Industry 4.0 innovations acceptance. Key trends of Work 4.0 development were analysed in the field of the labour market polarization towards human–intensive work tasks and computer–intensive work tasks and the substitution of human workers by machines due to different content of automated work activities. Košta, Ján – Dováľová, Gabriela – Hošoff, Boris – König, Brian – Bednárik, Rastislav Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Slovenskej republike Vzťah životného minima k minimálnej mzde a priemernej mzde Životné minimum, garantovaný minimálny príjem, minimálna mzda a priemerná mzda, to sú hlavné sociálno-ekonomické kategórie diskutované v tejto publikácii, a to vo vzájomných súvislostiach. Centrálnou kategóriou je práve životné minimum, ktoré má v niektorých skúmaných krajinách EÚ formu garantovaného minimálneho príjmu. Zvýšenú pozornosť analyzovaným kategóriám je potrebné venovať tak z doterajšieho sociálno-ekonomického vývoja na Slovensku, ktorý potvrdzuje zaostávanie príjmov tých najchudobnejších členov spoločnosti odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi, ako aj z hľadiska súvisiacich cieľov stanovených v Európskom pilieri sociálnych práv z roku 2017 a ich realizácii. Publikácia prináša nielen teoretické východiská, ale aj praktické riešenia, ako postupovať ďalej pri znižovaní počtu ľudí, ktorí sa ocitli v pasci závislosti na sociálnych dávkach, resp. v pasci chudoby. Autori v nej upozornili aj na širšie sociálne a ekonomické súvislosti, ktoré by mali príslušné politiky a nástroje pri podpore ľudí v hmotnej núdzi rešpektovať, aby vymanenie sa z chudoby hlavne ľudí v produktívnom veku malo dlhodobejší charakter. Publikácia je príspevkom do spoločenskej diskusie o pálčivých sociálnych problémoch na Slovensku s využitím poznatkov celého radu krajín EÚ.


Kliment, Ján – Hegedüšová Vantarová, Katarína a kolektív
Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Národného parku Veľká Fatra
Do rúk čitateľa sa dostáva kniha, ktorá príťažlivou a zrozumiteľnou, ale zároveň vysoko odbornou formou prináša množstvo informácií o flóre, čiastočne aj vegetácii jedného z našich najväčších, najzachovalejších a najkrajších národných parkov. Je výsledkom dlhoročnej spolupráce vedeckých a odborných pracovníkov Botanickej záhrady UK v Blatnici, Botanického ústavu CBRB SAV v Bratislave a ďalších slovenských akademických, univerzitných aj muzeálnych pracovísk. Prináša údaje o rozšírení a synekológii 1 803 taxónov (druhov až variet a krížencov) cievnatých rastlín, 462 taxónov machorastov (99 pečeňoviek a 363 machov) a 458 druhov lišajníkov, zaznamenaných na území národného parku a jeho ochranného pásma, resp. v obciach v jeho bezprostrednej blízkosti. Kritické prehodnotenie údajov viedlo k vyčleneniu početných druhov, ktoré boli z územia uvádzané mylne. Súčasťou publikácie je aj anotovaný prehľad bádateľov, ktorí sa zaslúžili o toto poznanie a bohatá fotografická príloha.

Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.